ADS: Tôi không ngờ rằng viên sỏi túi mật 3.3 cm lại có thể tan dễ dàng thế